Biuro Kraków, 30-663, ul. Wolska 6/37
+48 511 161 785, +12 359 52 57

Kontakt

DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1pkt 9) dotyczące możliwości  odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom),   o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1     i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie): – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych   określonych w tej ustawie. Przekazane darowizny można odliczyć od dochodu do wysokości nie przekraczającej  10% dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej   darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

WBK 60 1090 2053 0000 0001 2991 4047  w przypadku darowizn proszę o wpisanie w tytule przelewu: „darowizna”

Za wpłatę w imieniu własnym jak i Zarządu z góry dziękuję 

Prezes Zarządu Ryszard Bujak